زیر سیستم مدیریت و گزارشات

زیر سیستم مدیریت و گزارشات:

 • مدیریت کلیه زیر سیستمها به صورت یکپارچه
 • امکان فعال یا غیرفعال کردن یک زیر سیستم
 • امکان تعریف کاربران و سطوح دسترسی مختلف
 • امکان تعریف شعب مختلف سازمان در سیستم
 • امکان مدیریت تنظیمات هر شعبه
 • امکان انجام تنظیمات در هر یک از فرآیندها با توجه به نتیجه گزارشات سیستم برای بهبود عملکرد
 • امکان ارزیابی فرآیندها از داده هایی که توسط CEM تولید و نگهداری می شوند
 • گزارشات متعدد از رفتار متقابل مشتریان/کارمندان
 • گزارشات از نحوه کارکرد کارمندان
 • گزارش از زمانهای انتظار ، مدت ارائه خدمات ، بازده عملیاتی و ... به تفکیک شهر و شعبه
 • گزارشات از نوع مشتریانی که به سازمان مراجعه کرده اند
 • گزارشات از نظرسنجی مشتریان درباره سازمان
 • گزارشات از نظرسنجی مشتریان درباره هریک از شعب
 • گزارشات تجزیه و تحلیل روند برای شناسایی زمانهای اوج خدمت رسانی و باجه های دارای تراکم بالا
 • گزارشات آماری برای بررسی میزان تحقق اهداف سازمان

6-2